| | | | |

Subvencions per modernitzar el petit comerç

La Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia ha obert la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics.

Poden ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar.

Aquests beneficiaris han de ser autònoms i/o titulars de petites empreses del sector del comerç detallista o de determinades empreses de serveis, amb establiment físic en el territori de les Illes Balears ja existent, que realitzin venda presencial, amb seu social a les Illes Balears, i han de complir els requisits que estableix l’article 4 de l’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d’abril de 2008

Aquesta línia d’ajuts subvenciona inversions en equipament per a la millora tecnològica i digital; inversions que impliquin avenços cap a una economia baixa en carboni, que millorin l’eficiència energètica i la sostenibilitat; l’eliminació de barreres arquitectòniques; l’adquisició d’equipament necessari per modernitzar l’establiment (mobiliari, maquinària relacionada amb l’activitat comercial, instal·lacions, sistemes d’alarma i seguretat, TPV, calaixos de cobrament automàtic intel·ligent, etc.), la realització de millores de la imatge del comerç o l’execució d’obres i reformes en general que comportin la millora i la modernització de l’empresa comercial.

Els projectes s’han d’executar i pagar entre el 16 de setembre de 2023 i el 15 de setembre de 2024 (ambdós inclosos) i han de tenir un cost mínim de 2.000 euros (IVA exclòs). La quantia subvencionable pot ser de fins un 80% del cost elegible del projecte (IVA exclòs), fins a un màxim de 9.000 euros per beneficiari.

Les sol·licituds es poden presentar fins el 14 d’abril de 2024, al Registre de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, en el de les seves delegacions o en qualsevol altre lloc dels que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Més informació i tràmit

BOIB convocatòria

Infografia

Entrada similar