1. Responsable del tractament: INSTITUT D´INNOVACIÓ EMPRESARIAL DELS ILLES BALEARS (IDI). Adreça: Plaça Són Castelló, 1, 07009, Palma
  2. Contacte Delegat Protecció de Dades: dpd@idi.es
  3. Finalitat: gestionar les sol·licituds d’ajuda i/o subvenció.
  4. Enviaments de comunicacions comercials: NO Vostè pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment, mitjançant notificació escrita al Responsable.
  5. Legitimació: execució del contracte per a la correcta prestació del servei, incloent tots els tràmits administratius, fiscals i comptables. Habilitació legal sobre la base del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
  6. Consentiment de l’usuari.
  7. Terminis de conservació: Les seves dades personals seran mantinguts mentre es mantingui la vigència del contracte actual i/o servei. En finalitzar la mateixa, es mantindran durant els terminis legals previstos.
  8. Destinataris: el Responsable. No se cediran les seves dades a tercers, excepte obligació legal.
  9. Drets: vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat. En cas de desitjar exercir qualsevol dels drets esmentats, el Responsable li facilitarà un formulari adequat, que ha de ser presentat en l’adreça indicada més amunt, adjuntant el seu DNI o passaport o bé a la següent adreça de correu electrònic dpd@idi.es. Té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el supòsit que consideri que no s’ha atès convenientment l’exercici dels seus drets (www.agpd.es). El termini màxim per a resoldre és el d’un mes a comptar des de la recepció de la seva sol·licitud.
  10. En el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, li agraïm que ens el comuniqui degudament per escrit amb la finalitat de mantenir les seves dades actualitzades.