|

El Consell de Mallorca treu les subvencions per al sector de l’artesania

El Consell de Mallorca ha tret una convocatòria d’ajudes destinada al sector artesà de l’illa. La finalitat és incentivar les inversions, adquisicions, projectes i actuacions dirigides a millorar la competitivitat i la modernització del sector artesanal, promoure la comercialització dels productes artesans, difondre el patrimoni cultural de l’artesania i garantir el coneixement i manteniment dels oficis artesans acreditats en l’illa de Mallorca, per activitats directament relacionades amb l’ofici acreditat com a artesà.

Les actuacions subvencionables relatives a totes les línies d’actuació s’han d’haver realitzat en el període comprés entre el 21 de setembre 2021 i el 31 de juliol de 2022.

Els beneficiaris de les ajudes poden ser:

  • Empreses, comunitats de béns i autònoms que enquadrin la seva activitat econòmica dins el sector de l’artesania de Mallorca, que estiguin en possessió del document de qualificació artesanal, carta d’artesà, o que estiguin pendent d’avaluació.
  • Associacions.

Quantia:

L’import total de les ajudes és de 242.000 euros que es distribuirà de la següent manera:

– 230.000 € per a empreses artesanes, que podran rebre un màxim de 4.000 € i un mínim de 500 €.

– 12.000 € per a associacions, que podran rebre un màxim 6.000 € i un mínim de 500 €.

Les actuacions subvencionables són les inversions en adquisició d’immobilitzat, eines i maquinària, transport, instal·lació, adaptació dels tallers, creació i/o modificació de pàgines web i adquisició d’equipament informàtic.

Termini de presentació de sol·licituds del 20 de febrer al 14 de març de 2022.

Bases de la convocatòria i els Annexos a presentar

La documentació s’haurà de presentar emplenada i signada via REGISTRE ELECTRÒNIC dirigida a la Direcció Insular de Comerç i Artesania.

També es poden presentar:

  • En qualsevol Registre General del Consell Insular de Mallorca: seu del Consell, Palau Reial, 1; Llar de la Joventut, General Riera, 111; i Llar de la Infància, General Riera, 113
  • Així mateix, també es poden presentar als llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Quan les sol·licituds es presentin en llocs diferents del Registre general del Consell, s’ha de comunicar aquesta circumstància a l’òrgan concedent dins el mateix dia, enviant per e-mail una còpia del Registre, amb el segell d’entrada, en què consti l’hora d’entrada i el número de registre, per esperar l’arribada de la documentació i respectar l’ordre d’entrada rigorós, el qual es tindrà en compte en cas de necessitat de desempatar les sol·licituds presentades. L’adreça electrònica per enviar la comunicació és artesania@conselldemallorca.net.

Entrada similar