| | | |

Ajuts del Fons Tecnològic per impulsar la modernització del petit i mitjà comerç

La Direcció General de Comerç ha publicat una nova convocatòria d’ajuts del Fons Tecnològic per al petit i mitjà comerç.

Es tracta d’una línia d’ajudes d’1.440.484 euros destinada a secundar i impulsar la competitivitat i modernització, a través de la transformació digital i sostenible, de les petites i mitjanes empreses del sector del comerç i de les associacions, entitats associatives o federacions i confederacions que tenguin entre els seus fins estatutaris i programes d’actuació la defensa dels interessos de petits establiments comercials.

Aquestes ajudes es podran sol·licitar fins al pròxim 26 de juny.

Destinataris: empreses que tinguin la consideració de pime, associacions, entitats associatives o federacions i confederacions sense ànim de lucre.

Despeses subvencionables: les activitats o despeses objecte de les sol·licituds s’hauran d’executar i pagar en el període comprès entre el 15 de desembre de 2022 i el 15 de setembre de 2023 (tots dos inclosos).

Quantia de la subvenció:

  • La inversió mínima corresponent a les despeses que es considerin subvencionables, exclòs tot tipus d’impostos, serà de 2.000 euros.
  • La inversió màxima subvencionable serà de 50.000 euros (IVA exclòs).
  • L’aportació de l’Administració autonòmica prevista suposarà el 100% de la inversió subvencionable.

Més informació

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5719850&coduo=57&lang=ca
https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/o/2023/05/23/19/dof/cat/pdf

Entrada similar