Ajuda autònoms 2023


Destinataris: persones aturades i inscrites en demanda d’ocupació com a treballadors autònoms. 

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 de març al 30 de juny de 2023.

Resum: aquesta convocatòria incorpora una sèrie d’accions de suport per iniciar la transformació cap a l’economia verda i la transformació digital.

Més informació

Ajut per a projectes empresarials singulars liderats per dones


Destinataris: la dona treballadora, donada d’alta o que es donarà d’alta en el termini de tres mesos des de la publicació de la concessió. 

Organisme: Consell Insular de Mallorca.

Termini de presentació de sol·licituds: fins que finalitzi el crèdit disponible.

Resum: l’objecte d’aquesta nova convocatòria regula la concessió d’ajudes reemborsables amb un tram no reembolsable als projectes empresarials singulars que contribueixin a la transformació del model econòmic i social liderat per dones de l’illa de Mallorca.

Més informació

Programa Kit Digital (≥10<50 treballadors)


Destinataris: les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació amb domicili fiscal al territori espanyol.

Organisme: Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2024.

Resum: les ajudes d’aquesta convocatòria tenen la consideració de subvenció directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l’adopció d’una o diverses solucions de digitalització de les disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital recollit en la plataforma Acelera Pyme.

Més informació

Programa Kit Digital (≥3<10 treballadors)


Destinataris: les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació amb domicili fiscal al territori espanyol.

Organisme: Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2024.

Resum: les ajudes d’aquesta convocatòria tenen la consideració de subvenció directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l’adopció d’una o diverses solucions de digitalització de les disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital recollit en la plataforma Acelera Pyme.

Més informació

Programa Kit Digital (≥0<3 treballadors)


Destinataris: les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació amb domicili fiscal al territori espanyol.

Organisme: Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2024.

Resum: les ajudes d’aquesta convocatòria tenen la consideració de subvenció directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l’adopció d’una o diverses solucions de digitalització de les disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital recollit en la plataforma Acelera Pyme.

Més informació

Generació Digital Pimes


Destinataris: professionals de pimes, situades a territori espanyol d’entre 10 i menys de 250 treballadors, que apostin per la transformació digital. 

Organisme: Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Termini de presentació de sol·licituds: a partir de març de 2023.

Resum: aquest programa ofereix a persones directives i treballadors els coneixements i habilitats necessàries per impulsar la gestió de transformació digital de les empreses i amb això millorar la productivitat i les possibilitats de creixement i internacionalització.

Més informació

Compensació per a despeses de cotització per a dones i menors de 35 anys


Destinataris: dones i persones menors de trenta-cinc anys, residents a les Illes Balears, que causin alta en el RETA durant el primer semestre de l’any 2023.

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds: del dia 3 al 31 de juliol de 2023, o fins que s’exhaureixi el crèdit.

Resum: ajuts per compensar una part de les despeses de cotització a la Seguretat Social de les dones i les persones menors de trenta-cinc anys residents a les Illes Balears que causin alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant el primer semestre de 2023, amb l’objectiu de promoure l’ocupació autònoma entre les dones i els joves i per a mitigar els efectes del repunt de la inflació.

Més informació

Ajuts per a la promoció de cooperatives


Destinataris: cooperatives, microcooperatives i societats laborals, amb domicili fiscal i centre de treball a les Illes Balears, i inscrites en els registres de cooperatives i de societats laborals de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds:

 • Per al primer període de 2023: de l’1 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.
 • Per al segon període de 2024: de l’1 al 30 de juny de 2024, ambdós inclosos.

Resum: la convocatòria té per objecte fomentar l’ocupació i la millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals dins l’àmbit territorial de les Illes Balears d’acord amb els programes següents:

 1. Programa I: Manteniment de llocs de feina.
 2. Programa II: Incorporació de socis treballadors o de treball i incorporació de socis fundadors.
 3. Programa III: Creació de microcooperatives.
 4. Programa IV: Inversions en noves tecnologies.

Més informació

Xecs de consultoria industrial: digitalització, internacionalització i sostenibilitat


Convocatòria tancada.

Destinataris: empreses de caràcter industrial.

Organisme: Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds: del 23 de març al 24 d’abril de 2023.

Resum: la convocatòria consisteix en tres programes destinats a la concessió d’ajudes per a la contractació de serveis externs en forma de xecs prestats per consultors especialitzats en la matèria de cada programa.

Més informació

Ajuts per a la modernització del comerç


Convocatòria tancada.

Destinataris: persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns, amb establiment en territori de les Illes Balears ja existent, amb seu social a les Illes Balears, que realitzin venda presencial.

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds: del 5 de març al 4 d’abril de 2023.

Resum: Ajudes per a la modernització de les empreses comercials detallistes i determinats serveis, la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis emblemàtics – 2023. Són actuacions subvencionables:

 • Inversions en equipament informàtic per a la millora tecnològica i digital encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial.
 • Inversions que impliquin un avanç cap a una economia baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • Inversions per millorar l’accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.
 • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la modernització de l’establiment.
 • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la millora de la imatge de l’establiment.
 • Obres i reformes en general que comportin la millora i modernització de l’establiment.

Més informació

Ajuts per a la modernització de la indústria


Convocatòria tancada.

Destinataris: empreses de caràcter industrial.

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds: del 24 de gener al 24 de febrer de 2023.

Resum: Ajuts per promoure la modernització de l’estructura  productiva i digital de l’activitat industrial (2023). Són actuacions subvencionables:

 • Programa I.  Disseny i innovació: cost de contractació a entitats externes de projectes de disseny i innovació industrial, i adquisició de prototips.
 • Programa II. Producció: adquisició i instal·lació de maquinària, accessoris i instal·lacions tècniques associades, així com la formació destinada a l’aprenentatge de les noves inversions.
 • Programa III.  Digitalització: adquisició i instal·lació d’actius materials destinats a l’automatització i/o digitalització, així com de les tecnologies vinculades a la indústria 4.0.

Més informació