Quota zero d’autònoms


Destinataris: Persones treballadores autònoms emprenedors que estiguin acollits a la tarifa plana d’autònoms residents a les Illes Balears.

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds: Del dia 15 d’abril al 15 de juliol de 2024.

Resum: Ajuts per compensar les despeses de les quotes a la Seguretat Social a treballadors autònoms emprenedors que estiguin acollits a la tarifa plana d’autònoms residents a les Illes Balears i que estesin donats d’alta com a demandants d’ocupació al SOIB abans de l’alta al RETA.

Més informació

Ajudes consolidació autònoms


Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds: Del dia 5 de juliol al 30 de setembre de 2024.

Resum: Ajuts per reforçar el teixit empresarial de les Illes mitjançant el suport econòmic per finançar estratègies dels autònoms perquè puguin consolidar el seu negoci en la realitat actual.

Més informació

Programa Kit Digital (≥10<50 treballadors)


Destinataris: les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació amb domicili fiscal al territori espanyol.

Organisme: Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2024.

Resum: les ajudes d’aquesta convocatòria tenen la consideració de subvenció directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l’adopció d’una o diverses solucions de digitalització de les disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital recollit en la plataforma Acelera Pyme.

Més informació

Programa Kit Digital (≥3<10 treballadors)


Destinataris: les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació amb domicili fiscal al territori espanyol.

Organisme: Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2024.

Resum: les ajudes d’aquesta convocatòria tenen la consideració de subvenció directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l’adopció d’una o diverses solucions de digitalització de les disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital recollit en la plataforma Acelera Pyme.

Més informació

Programa Kit Digital (≥0<3 treballadors)


Destinataris: les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació amb domicili fiscal al territori espanyol.

Organisme: Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Termini de presentació de sol·licituds: 31 d’octubre de 2025.

Resum: les ajudes d’aquesta convocatòria tenen la consideració de subvenció directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l’adopció d’una o diverses solucions de digitalització de les disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital recollit en la plataforma Acelera Pyme.

Més informació

Ajuts per a la promoció de cooperatives


Destinataris: cooperatives, microcooperatives i societats laborals, amb domicili fiscal i centre de treball a les Illes Balears, i inscrites en els registres de cooperatives i de societats laborals de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds:

 • Per al primer període de 2023: de l’1 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.
 • Per al segon període de 2024: de l’1 al 30 de juny de 2024, ambdós inclosos.

Resum: la convocatòria té per objecte fomentar l’ocupació i la millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals dins l’àmbit territorial de les Illes Balears d’acord amb els programes següents:

 1. Programa I: Manteniment de llocs de feina.
 2. Programa II: Incorporació de socis treballadors o de treball i incorporació de socis fundadors.
 3. Programa III: Creació de microcooperatives.
 4. Programa IV: Inversions en noves tecnologies.

Més informació

Xecs de consultoria industrial: digitalització, internacionalització i sostenibilitat


Destinataris: empreses de caràcter industrial.

Organisme: Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds: del 22 de març al 22 d’abril de 2024.

Resum: la convocatòria consisteix en quatre programes destinats a la concessió d’ajudes per a la contractació de serveis externs en forma de xecs prestats per consultors especialitzats en la matèria de cada programa.

Més informació

Ajuts per a la modernització del comerç


Destinataris: persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns, amb establiment en territori de les Illes Balears ja existent, amb seu social a les Illes Balears, que realitzin venda presencial.

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds: del 15 de març al 15 d’abril de 2024.

Resum: Ajudes per a la modernització de les empreses comercials detallistes i determinats serveis, la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis emblemàtics – 2024. Són actuacions subvencionables:

 • Inversions en equipament informàtic per a la millora tecnològica i digital encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial.
 • Inversions que impliquin un avanç cap a una economia baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • Inversions per millorar l’accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.
 • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la modernització de l’establiment.
 • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la millora de la imatge de l’establiment.
 • Obres i reformes en general que comportin la millora i modernització de l’establiment.

Més informació

Ajuts per a la modernització de la indústria


Convocatòria tancada.

Destinataris: empreses de caràcter industrial.

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds: del 24 de gener al 24 de febrer de 2024.

Resum: Ajuts per promoure la modernització de l’estructura  productiva i digital de l’activitat industrial (2023). Són actuacions subvencionables:

 • Programa I.  Disseny i innovació: cost de contractació a entitats externes de projectes de disseny i innovació industrial, i adquisició de prototips.
 • Programa II. Producció: adquisició i instal·lació de maquinària, accessoris i instal·lacions tècniques associades, així com la formació destinada a l’aprenentatge de les noves inversions.
 • Programa III.  Digitalització: adquisició i instal·lació d’actius materials destinats a l’automatització i/o digitalització, així com de les tecnologies vinculades a la indústria 4.0.

Més informació